产品介绍

Hệ điều hành Nhất Minh là một hệ điều hành sản xuất trong nước được công ty phần mềm Nhất Minh phát triển dựa vào hạt nhân Linux, tuân theo ý tưởng thiết kế nhân tính hóa, thực dụng hóa và hiệu quả hóa, hệ thống này cung cấp những ứng dụng màn hình cần thiết cho người dùng, bao gồm những phần mềm như ứng dụng văn phòng, thư điện tử, bảng lịch,  duyệt trình web,  xử lý hình ảnh cũng như quản lý cấu hình, v.v...


Nhằm vào thói quen sử dụng của người dùng, hệ điều hành Nhất Minh đã tiến hành cải tiến và nâng cấp về nhiều mặt như thao tác lắp đặt, giao diện hệ thống, bảo an, v.v, để sản phẩm phù hợp hơn với các hoàn cảnh khác nhau như cơ quan chính phủ, cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng và ứng dụng doanh nghiệp. Hệ điều hành Nhất Minh có thể tương thích với một số phần mềm của Windows, đảm bảo sự trơn tru cho người dùng khi chuyển sang hệ điều hành sản xuất trong nước, hoàn toàn phù hợp cho việc nâng cấp phần mềm bản quyền chính hãng của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và người dùng cá nhân, thực sự là một hệ điều hành sản xuất trong nước đáng tin cậy.